PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Jest podświadomym, nieprzerwanym i złożonym procesem neurologicznym, podczas którego informacje sensoryczne odbierane przez receptory wszystkich    naszych  zmysłów,   z  otoczenia   i   z    wnętrza   naszego    ciała,  są  organizowane  i  interpretowane  przez  mózg,  w  celu  wykorzystania  ich w naszym codziennym życiu.

Kiedy   integracja   sensoryczna   przebiega   bez   zakłóceń   możemy  celowo i efektywnie działać, osiągać kolejne cele i zdobywać nowe umiejętności, uczyć się i pracować, bawić się i odpoczywać, jesteśmy w stanie zadbać o siebie i o innych.

Integracja  sensoryczna  jest  podstawą  procesów  uczenia  się  i  zachowania społecznego, to dzięki niej możemy adekwatnie reagować na wszelkie sytuacje, których doświadczamy każdego dnia. 

 

 

Czym jest Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego / Dysfunkcja Integracji Sensorycznej  nazywana także Zaburzeniem Integracji Sensorycznej ?  

1.

Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego jest złożoną dysfunkcją układu nerwowego, polegającą na tym, że mózg człowieka niepoprawnie  przetwarza   odbierane   informacje  sensoryczne,  w  związku  z  czym  nie  mogą  one  być  optymalnie   wykorzystane  w celowym, swobodnym codziennym funkcjonowaniu.

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej może w różnym stopniu zaburzać rozwój dziecka, procesy uczenia się, dezorganizuje zachowanie, powoduje, że codzienne czynności, sytuacje i zdarzenia mogą się okazać ogromnym wyzwaniem.

 

Efektem nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego mogą być problemy w zakresie:

•  rozwoju ruchowego

•  rozwoju emocjonalnego

•  rozwoju poznawczego

•  rozwoju mowy

•  rozwoju społecznego

•  procesów autoregulacji- związanych min. z pobudzeniem układu nerwowego, aktywnością, koncentracją uwagi

     i codziennym działaniem

•  budowania poczucia własnej wartości- niska samoocena jest efektem wielu trudności funkcjonalnych,

     z którymi boryka się osoba z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

2.

3.

4.

Krótko o teorii Integracji Sensorycznej 

Twórczynią  podstaw teorii, badania i terapii zaburzeń integracji sensorycznej była  dr  A. Jean Ayres.

 

W latach 60-tych XXw., w Stanach Zjednoczonych, sformułowała ona koncepcję, która wyjaśnia relacje pomiędzy mózgiem a naszym zachowaniem. Teoria Integracji Sensorycznej powstała na bazie literatury z zakresu neurobiologii, neurologii, fizjologii, rozwoju dziecka, psychologii i neuropsychologii.

Przez lata rozbudowywana i  doskonalona w oparciu o doświadczenia kliniczne, analizę zachowań oraz przeprowadzane badania (zarówno przez samą dr Ayres jak i inne osoby)- wyjaśnia nam wpływ procesów integracji sensorycznej oraz jej dysfunkcji na codzienne życie człowieka.

…należy jednak pamiętać !

Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego może być podłożem wielu trudności i problemów zakłócających prawidłowy rozwój dziecka i procesów jego uczenia, może też powodować problemy

w zachowaniu dziecka,

ale nie wszystkie dzieci, które mają problemy rozwojowe, w nauce

i zachowaniu mają dysfunkcję integracji sensorycznej.

Gdy mówimy o zmysłach, to większość z nas myśli o  wzroku,  słuchu,  smaku  i węchu.  Ale często zapominamy, że nasz układ nerwowy odbiera i przetwarza informacje sensoryczne jeszcze z trzech bardzo ważnych dla nas układów sensorycznych- dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego (czucia głębokiego). To właśnie te układy sensoryczne są podstawą prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka. Każdy z  nich pełni  określone funkcje, ale  bardzo często  także  ze sobą współpracują,  np. wspólnie odpowiadają za poziomu pobudzenia naszego układu nerwowego- sprawnie funkcjonujące przygotowują cały układ nerwowy do codziennego funkcjonowania.

 

 

Jakie mogą być objawy Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego / Dysfunkcji Integracji Sensorycznej?

•  nadwrażliwość lub podreaktywność na wrażenia sensoryczne związane z dotykiem, ruchem, działaniem siły grawitacji,  

    słuchem, wzrokiem, a także problemy z przetwarzaniem w obrębie zmysłów smaku i powonienia

•  podwyższony poziom pobudzenia i aktywności, nadruchliwość

•  obniżony poziom aktywności, ociężałość, wzmożona męczliwość

•  trudności z koncentracją uwagi

•  opóźniony rozwój ruchowy, obniżona sprawność w zakresie motoryki dużej i małej

•  problemy z czynnościami samoobsługowymi, z czynnościami dnia codziennego

•  trudności z utrzymaniem równowagi

•  obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej

•  trudności z percepcją słuchową

•  trudności z percepcją wzrokową

•  opóźniony rozwój mowy

•  trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, rysowaniem, matematyką, wolniejsze tempo nabywania umiejętności szkolnych

•  niskie poczucie wartości, problemy emocjonalne

•  zaburzone relacje społeczne.

 

…ważne !

Z   Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego / Dysfunkcji Integracji Sensorycznej nie  

wyrasta się samoistnie.

Brak diagnozy i terapii w wieku dziecięcym, generuje problemy funkcjonalne w dorosłym życiu.

…uwaga !

Diagnozę  i  terapię  SI  może prowadzić wyłącznie

certyfikowany terapeuta SI,

po ukończeniu dwustopniowego szkolenia  (kursu I i II stopnia).

Diagnoza  SI

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego / Dysfunkcji Integracji Sensorycznej 

Diagnoza SI opiera się na:

•  szczegółowym wywiadzie i analizie dostępnej dokumentacji (np.: medycznej, psychologiczno-pedagogicznej)

•  danych z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i Arkusza Obserwacji Klinicznej

•  usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną

•  ocenie wybranych orientacyjnych prób, opartych na tzw. Południowo-Kalifornijskich Testach SI

 

Diagnoza u dzieci poniżej 4 r.ż. obejmuje:

•  szczegółowy wywiad i analizę dostępnej dokumentacji

•  ukierunkowaną obserwację funkcjonowania sensorycznego i motorycznego dziecka.

 

 

Terapia  SI

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego / Dysfunkcji Integracji Sensorycznej

Jest to terapia ruchem, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, oparta na zabawie, ukierunkowanej i metodycznej, dostosowanej do możliwości i potrzeb sensorycznych danego dziecka. Jej celem jest usprawnienie przetwarzania sensoryczno-motorycznego i w efekcie lepsze codzienne funkcjonowanie danej osoby.

 

Terapia SI jest niezbędna osobom ze zdiagnozowanym Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego / Dysfunkcją Integracji Sensorycznej.

 

Jest również wskazana w przypadkach innych problemów, czy dysfunkcji rozwojowych, w których często współwystępują zaburzenia przetwarzania sensorycznego, jak np.:

•  opóźnienie rozwoju psychoruchowego

•  opóźnienie i zaburzenia rozwoju mowy

•  specyficzne trudności szkolne

•  mutyzm wybiórczy

•  ADHD

•  Zespół Aspergera

•  autyzm

•  choroby genetyczne, np. Zespół Downa, Zespół Łamliwego Chromosomu X, Zespół FAS,  Williamsa,

•  MPD (mózgowe porażenie dziecięce)- jako wsparcie procesu rehabilitacji ruchowej.

 

 

…więcej o diagnozie SI  

znajdziecie na stronie   PSTIS

 

…kwestionariusz SI  

…cennik SI  

Diagnoza SI

3 do 4 spotkań po 50 min

w zalezności od indywidualnych potrzeb diagnostycznych

cena - 80 zł / spotkanie

Konsultacja SI

cena - 120 zł / spotkanie - 90 minut

Terapia SI

cena - 80 zł / 50 minut zajęć

 

 

poniższy link pozwala wypełnić Kwestionariusz SI dla rodziców,

umozliwiajacy wstępną,  samodzielną ocenę trudności dziecka, pod kątem ewentualnego Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego