PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POJĘCIA

 

PiramidaRozwoju.pl – Serwis / strona internetowa, której właścicielem jest Sławomir Gzyl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIRAMIDA ROZWOJU Sławomir Gzyl z siedzibą w Olsztynie, 10-427, ul. Jasna 5 lok.2, NIP: 7391015936, REGON: 510303160.

 

Serwis – witryna internetowa funkcjonująca w domenie PiramidaRozwoju.pl; Tomatis.Olsztyn.pl

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi / sprzedaży z firmą PIRAMIDA ROZWOJU Sławomir Gzyl oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej w Serwisie - PiramidaRozwoju.pl;

 

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PiramidaRozwoju.pl na rzecz Odwiedzającego witrynę / Klienta za pośrednictwem Serwisu;

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Sławomir Gzyl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIRAMIDA ROZWOJU SławomirGzyl, 10-427 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, NIP: 7391015936, REGON: 510303160 jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

 

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

W czasie obecności użytkownika lub Klienta w Serwisie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub dokonywania zgłoszenia na wybrane szkolenie, warsztat, kurs, prowadzone zajęcia terapeutyczne lub inne z zakresu naszych usług, również poprzez formularz przesyłania wiadomości lub składania zapytania w zakładce kontakt, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej Usługi w tym świadczonej elektronicznie, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz najczęściej jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania oferowanej przez nas Usługi lub kontaktu zwrotnego.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione PiramidaRozwoju.pl. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu.

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PiramidaRozwoju.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja po przesyłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie, warsztat, kurs, prowadzone zajęcia terapeutyczne lub inne z zakresu naszych usług, również poprzez formularz przesyłania wiadomości lub składania zapytania w zakładce kontakt, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu ze Serwisu. Wszelkie działania PiramidaRozwoju.pl podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta Serwisu przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz do 6 lat od rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku Umowy sprzedaży przez okres wykonania tej umowy oraz przez okres do 6 lat od jej zrealizowania lub od odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Serwisu w celu skorzystania z naszych Usług w tym świadczonych elektronicznie, dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych naszych usług (np: procesu przesyłania zgłoszenia na wybrane szkolenie, warsztat, kurs, prowadzone zajęcia terapeutyczne lub inne z zakresu naszych usług, poprzez formularz przesyłania wiadomości lub składania zapytania w zakładce kontakt), wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania świadczonych przez nas Usług, w tym rejestracyjnych, udzielenia odpowiedzi na kontakt z nami lub zrealizowania innych niezbędnych działań poprzedzających kontakt bezpośredni.

Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@piramidarozwoju.pl .

W przypadku kontaktu z PiramidaRozwoju.pl, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników oraz Klientów PiramidaRozwoju.pl pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. PiramidaRozwoju.pl jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez PiramidaRozwoju.pl, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.

Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby.

 

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PiramidaRozwoju.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

 

LOGI SERWERA

   1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.

   2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

       1. czas nadejścia zapytania;

       2. czas wysłania odpowiedzi;

       3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

       4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

       5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

       6. informacje o przeglądarce użytkownika;

       7. informacje o adresie IP użytkownika;

   3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

   4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w sklepie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

 

KONTAKT

PiramidaRozwoju.pl zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia w przypadku innych zapytań:

       1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@piramidarozwoju.pl ;

       2. telefonicznie, pod numerem kontaktowym:  +48 516 303 808