PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Regulamin szkoleń, warsztatów i kursów

 

§ 1

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 

Organizator – firma PIRAMIDA ROZWOJU Sławomir Gzyl  z siedzibą w Olsztynie, organizująca szkolenia, warsztaty i kursy dla grup zorganizowanych w tzw. formule „zamkniętej” oraz osób indywidualnych w formule „otwartej”.

 

Zgłaszający – osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy celem zapisania się na dany warsztat, szkolenie lub kurs.

 

Uczestnik – osoba uczestnicząca w warsztatach, szkoleniu lub kursie, która dopełniła wszystkich niezbędnych formalności do zakwalifikowania się na warsztat, szkolenie lub kurs.

 

Płatnik – osoba dokonująca opłaty za uczestnictwo Zgłaszającego w warsztatach, szkoleniu lub kursie.  

 

§ 2

Regulamin określa zasady rejestracji oraz uczestnictwa w warsztatach, szkoleniu lub kursie organizowanym przez firmę PIRAMIDA ROZWOJU Sławomir Gzyl .

 

§ 3

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy przy ul. Metalowej 4 w Olsztynie i oraz na stronie internetowej:   www.piramidarozwoju.pl

 

2. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na warsztat, szkolenie lub kurs za pośrednictwem strony internetowej www.piramidarozwoju.pl .  

 

§ 4

1. Zgłoszenie na warsztat, szkolenie lub kurs odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej:  www.piramidarozwoju.pl  lub przesłanego uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail.

 

2. O zakwalifikowaniu się na warsztat, szkolenie lub kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wymaganej wpłaty na konto Organizatora. Liczba miejsc na dany kurs lub szkolenie jest ograniczona.

 

3. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na warsztat, szkolenie lub kurs, Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego zgłoszenia, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy w terminie do 4 dni roboczych. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.  

 

4. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający  jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą    e-mailową. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem lub zaświadczeniem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

 

5. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc i związanym z tym brakiem możliwości zakwalifikowania Zgłaszającego na warsztat, szkolenie lub kurs, Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną oraz otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

6. W sytuacji wysłania przez zakład pracy większej liczby Uczestników na warsztat, szkolenie lub kurs, obowiązuje zasada wypełnienia jednego formularza zgłoszeniowego dla jednego Uczestnika.  

 

§ 5

1. Warsztat, szkolenie lub kurs w zależności od jego rodzaju może być „jedno” lub „wielomodułowy”. Informacja o formule, w jakiej będzie przeprowadzany, podana jest w ofercie warsztatu, szkolenia lub kursu na stronie internetowej.

 

2. W przypadku, gdy warsztat, szkolenie lub kurs jest wielomodułowe, uczestnik nie może brać udziału w następnym module bez ukończenia  poprzednich modułów zgodnie z ustaloną kolejnością.  

 

§ 6

1. Udział w organizowanych warsztatach, szkoleniach lub kursach jest płatny.

 

2. Cena za każdy moduł warsztatu, szkolenia lub kursu jest podana w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami brutto.

3. Należności za udział w warsztacie, szkoleniu lub kursie Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni od przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż w terminie trzech tygodni do rozpoczęcia warsztatu, szkolenia lub kursu.

 

4. W przypadku, gdy to nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić jednorazowo 100% należności za wybrany przez siebie warsztat, szkolenie lub kurs na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w:   Idea Bank S.A.  39 1950 0001 2006 0216 3114 0002  

w terminie określonym w pkt. 3 § 6 ze wskazaniem nazwy warsztatu, szkolenia lub kursu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.

 

5. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

 

6. W przypadku braku wpłaty we wskazanych terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.

 

7. Faktura za udział w warsztacie, szkoleniu lub kursie zostanie wystawiona na życzenie Uczestnika do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Uczestnik zgłasza chęć otrzymania faktury, wskazując dane do wystawienia faktury we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.

 

8. Uczestnik posiadający więcej niż jednego Płatnika zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową przed dokonaniem wpłaty, wskazując jaką część ceny kursu lub szkolenia zobowiązuje się uiścić dany Płatnik.  

 

§ 7

1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Uczestnika z warsztatu, szkolenia lub kursu, jednak wymagane jest złożenie rezygnacji w formie pisemnej drogą elektroniczną lub pocztową.                                                                                                                                                    Za rezygnację nie uważa się brak uczestnictwa lub zaprzestania uczęszczania na zajęcia.

 

2.  Jeżeli rezygnacja została złożona w wymaganej formie:

           a) ponad 3 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu, szkolenia lub kursu zwracana jest pełna  wpłacona przez Uczestnika

                kwota

          b) między 2 a 3 tygodniem przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia zwracane jest 50% wpłaconej  kwoty

          c) później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

3. W przypadku rezygnacji istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego.

 

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu warsztatu, szkolenia lub kursu w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatu, szkolenia lub kursu we wcześniej ustalonym terminie.

 

2.  W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, uczestnik w zależności od swojej decyzji:

              a)  może odbyć szkolenia w innym terminie

              b)  może zażądać zwrotu odpłatności za odwołane szkolenie, w takim przypadku ma zastosowanie pkt. 5 § 4  

                    bez innych roszczeń finansowych ze strony Uczestników względem Organizatora.  

 

§ 9

1. Po ukończeniu warsztatu, szkolenia lub kursu Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający ich uczestnictwo w całości pojedynczego  lub odpowiedniego modułu w ramach danego warsztatu, szkolenie lub kursu w przypadku formuły wielomodułowej.  

 

2. Uczestnik jest zobowiązany brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach pod rygorem nie otrzymania certyfikatu o którym mowa w pkt. 2 § 8.  

 

§ 10

1. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian, Uczestników obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie www.piramidarozwoju.pl   w dniu przesłania stosownego „Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa”. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie  w celu realizacji działań związanych z rekrutacją na warsztaty, szkolenia lub kursy realizowane przez Organizatora firmę PIRAMIDA ROZWOJU Sławomir Gzyl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,  z pózn. zm.).  

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział.  

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

3. Na wniosek Uczestnika, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji, a Organizator jest zobowiązany do przekazywania informacji o statusie przetwarzania jego danych osobowych w tym informacji, co do źródła jego danych osobowych, listy jego osobistych danych, celu i sposób przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, korekty niepoprawnych, niepełnych informacji i likwidacji jego danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Uczestnicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, adres uczestnika, e-mail uczestnika, telefon uczestnika, będą przetwarzane przez Organizatora również w celu wystawienia rachunku /faktury.

 

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§11

1. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane do 21 dni od daty ich otrzymania.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.