Piramidarozwoju

Blog o biznesie, finansach i edukacji

Praca

Ile urlopu ma nauczyciel? Odpowiadamy!

Ile urlopu ma nauczyciel? Odpowiadamy!

Jeden z najczęściej poruszanych tematów dotyczących pracy nauczyciela to ilość przysługującego mu urlopu. Często pojawiają się opinie, że nauczyciele mają długie wakacje i niewiele godzin pracy. Warto jednak poznać prawdziwe fakty i przepisy dotyczące urlopu nauczycieli.

Zobacz także: Ile zarabia nauczyciel? Przegląd wynagrodzeń i prognozowania

Ile godzin w tygodniu pracuje nauczyciel?

Przed przeanalizowaniem kwestii urlopu, warto zrozumieć, ile godzin nauczyciel pracuje tygodniowo. Informacje na ten temat znajdziemy w tzw. Karcie Nauczyciela. Przepisy określają, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzinowym nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo.

Co więcej, tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest różna i zależy od rodzaju pracy nauczyciela, stanowiska pracy i typu szkoły. Może ona wynosić 18, 20, 22, 25 lub 30 godzin.

Ile wynosi pensum poszczególnych nauczycieli?

Pensum nauczycieli również różni się w zależności od rodzaju pracy i typu szkoły. Przykładowo, nauczycielom przedszkoli przysługuje pensum wynoszące 25 godzin, natomiast nauczycielom w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych – 18 godzin.

Nauczyciele świetlic szkolnych mają pensum wynoszące 26 godzin, nauczyciele bibliotek szkolnych, wychowawcy internatów i burs – 30 godzin, natomiast nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych mają pensum wynoszące 20 godzin.

Warto zaznaczyć, że powyższe godziny dotyczą pracy nauczyciela z uczniami i są wpisane w plan zajęć. Oczywiście, nauczyciele mają również inne obowiązki, takie jak przygotowanie do zajęć, sprawdzanie prac uczniów, dyżury w czasie przerw, kontakty z rodzicami, udział w radach pedagogicznych, organizacja wycieczek czy udział w szkoleniach.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w czasie wakacji

Przechodząc do tematu urlopu, nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii. Praktycznie oznacza to, że nauczyciel ma prawo do co najmniej czterotygodniowego urlopu w czasie wakacji.

Jednakże, istnieją pewne sytuacje, w których dyrektor szkoły może przerwać urlop nauczyciela. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym.

Warto jednak podkreślić, że te czynności nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. Oznacza to, że nauczyciel może być zobowiązany do wykonywania tych obowiązków przez maksymalnie 7 dni, niezależnie od liczby godzin pracy w tym czasie.

Kto ma prawo do urlopu w szkole lub przedszkolu?

W 2018 roku wprowadzono zmiany dotyczące prawa do urlopu w szkole lub przedszkolu. Zgodnie z nowymi przepisami, do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii i wakacji nie mają prawa dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w szkole.

Wyjątkiem są sytuacje, w których nauczyciel przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnił obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze. W takim przypadku nauczyciel ma prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych, czyli tych, w których nie przewidziano ferii szkolnych, przysługuje prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w czasie ustalonym w planie urlopów. Plan ten powinien zawierać 31 dni, z pominięciem czterech dni, które nauczyciel może wykorzystać na żądanie.

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego, nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten niewykorzystany okres. Istnieje jednak ograniczenie czasowe – okres niewykorzystanego urlopu nie może przekroczyć 8 tygodni.

W przypadku nauczycieli z placówek nieferyjnych, którzy nie przepracowali pełnego roku, przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego są obliczane proporcjonalnie. Oznacza to, że nauczyciel ma prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu przepracowanego w danym roku szkolnym u danego pracodawcy.

Podsumowanie

Nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest zależny od rodzaju pracy, typu szkoły i okresu prowadzenia zajęć. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówce feryjnej, urlop przysługuje w wymiarze ferii szkolnych, natomiast nauczyciele z placówek nieferyjnych mają prawo do 35 dni roboczych urlopu w czasie ustalonym w planie urlopów. Istnieją jednak sytuacje, w których dyrektor może przerwać urlop nauczyciela, np. w przypadku egzaminów czy prac związanych z zakończeniem roku szkolnego. Warto zaznaczyć, że niewykorzystany urlop może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny, jednak istnieje ograniczenie czasowe. Przepisy dotyczące urlopu nauczycieli są ściśle określone i warto z nimi się zapoznać, aby mieć pełną wiedzę na ten temat.

Udostępnij

O autorze

Zapraszamy do świata wiedzy i inspiracji, gdzie biznes, finanse, praca, marketing i edukacja spotykają się w jednym miejscu! Nasz blog to nie tylko źródło aktualnych informacji, ale również przestrzeń, w której eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.